Hvordan fungerer Half Double-metoden?

Fokuser på tre kjerneelementer - effekt, flyt og lederskap.

Half Double er en prosjektledelsesmetode basert på faktisk menneskelig atferd, uforutsigbarhet og kompleksitet. Den er testet og validert gjennom en rekke prosjekter i ulike bransjer og har blitt brukt på et bredt spekter av prosjekttyper - og den fungerer.
Half Double wheel

Det handler om å ha et ekstremt fokus på tre kjerneelementer

Utfordringen vår er i hovedsak å konseptualisere en prosjektmetodikk gjennom forskning og innsamling av beste praksis. En prosjektledelsestilnærming som er basert på faktisk menneskelig atferd, uforutsigbarhet og kompleksitet i stedet for antakelser om rasjonalitet og forutsigbarhet.

Alle elementene må tilpasses organisasjonen din
Lokal Tilpasning

Half Double er ikke en one size fits all-tilnærming. Derfor oppfant vi Lokal Tilpasning eller 'Local Translation'. Lokal tilpasning gjør det mulig for din organisasjon å oppnå fordelene med Half Double-elementene på en måte som passer for dere, slik at de passer til deres systemer, ønskede kultur og organisasjon.

Atferdsvitenskap i forbindelse med Half Double

Foredrag av Paul Gibbons, forfatter, foredragsholder og konsulent innen endringsledelse, om hvordan elementer fra atferdsvitenskapen går godt hånd i hånd med Half Double-tankegangen.

Interessentenes tilfredshet er det ultimate suksesskriteriet.

Projekter er ikke leveringsmaskiner, men en innsats som settes i gang for å sette et varig fotavtrykk i verden. Leveransene er ikke det endelige målet, men bare milepæler på veien mot realisering av effekten. Half Double legger vekt på en endring: fra perfekt spesifiserte leveranser i en fast kontrakt til effekt.

.

Fra kun å fokusere på kostnadssiden av business caset til å følge opp og spore inntekter. Kjerneideen er å ta med seg gevinsten hjem kontinuerlig gjennom hele prosjektet, og dermed redusere tiden til effekt og øke den samlede effekten, mestringsfølelsen og interessentenes tilfredshet.

.

Effektelementet forklart

Ingen prosjekter eksisterer for prosjektets egen skyld. Alle prosjekter settes i gang for å skape effekt. Å identifisere og fokusere på effekt helt fra starten av er nøkkelen. Påvirkning endrer dialogen fra å dreie seg om tekniske leveranser til hvordan man sikrer at interessentene er fornøyde gjennom hele prosjektets livssyklus.

half double impact case
1

Effekt-metode 1

Bruk impact case til å drive frem atferdsendringer og forretningseffekter.

Hvorfor

For å sikre at interessentene er fornøyde og for å styre prosjektet med tanke på effekt.

Hva

For å sikre at interessentene er fornøyde med prosjektet.

En prioritert oversikt over prosjektets forretnings- og atferdsmål for å skape prosjektverdi.

Hva

Hvordan

En prioritert oversikt over prosjektets forretnings- og atferdsmål.

 1. Bygg opp et målhierarki med formål, suksesskriterier og hovedleveranser.
 2. Identifiser forretningseffekten ved hjelp av målhierarkiet og ved å spørre "hvilken forretningseffekt er nødvendig?"
 3. Identifiser de nødvendige atferdsendringene for å realisere forretningseffekten ved å spørre "hva vil ledere og medarbeidere gjøre annerledes/bedre etterpå?"
 4. Utform noen få, men kritiske nøkkelindikatorer (KPI-er) med stor effekt.
 5. Få engasjement hos prosjektsponsor og toppledelsen.
 6. Bruke KPI-er for å justere for tidlig realisering av effekt.

Verktøy

Impact case og KPI-sporing av impact

Impact Case and Impact Tracking Template, HALF DOUBLE methodology
Impact Solution Design, HALF DOUBLE methodology
2

Effektmetode 2

Utform prosjektet slik at det gir effekt så snart som mulig, med sluttbrukerne tett på løsningen.

Hvorfor

For å redusere tiden til effekt og øke verdiskapningen tidlig i prosjektgjennomføringen. 

Hva

Hvorfor

For å redusere tiden det tar å oppnå effekt.

Påvirkningsløsningsdesignet er et overordnet veikart for prosjektets verdiskapning fra start til slutt. Effektløsningsdesignet er basert på en innsiktsfull kjerneidé for å drive verdiskaping og tidlig prosjektoutput.

.

Prosessen for utforming av effektløsninger er en menneskesentrert, læringsfokusert og hypotesedrevet tilnærming som brukes for å oppnå tidlig effekt, redusere usikkerhet og bevise prosjektets "verdi".

For å formulere kjerneideen og utforme løsningsdesignet foreslås det en 5-trinns prosess for å fremme innsikt og involvere brukere, fageksperter og viktige interessenter. Involvering vil gi tidlig støtte til utformingen av løsningen.

.

Hvordan

Verktøy

Design av Effekt-løsningen

Impact Solution Design Template, HALF DOUBLE methodology
Pulse Check Illustration, HALF DOUBLE methodology
3

Effekt-metode 3

Ta pulsen på de viktigste interessentene dine hver måned.

Hvorfor

For å navigere i prosjektet på en måte som tilfredsstiller interessentene. Pulskontroller skaper den innsikten og dialogen som er nødvendig blant de viktigste interessentene for å sikre kontinuerlig fokus på effekt, energigivende arbeidsforhold, samarbeid og personlig utvikling i prosjektet.

Hva

Et elektronisk spørreskjema bestående av seks spørsmål som sendes ut månedlig og besvares av sentrale interessenter, og som danner grunnlaget for en løpende tilbakemeldingsdialog.

Hvordan

 1. Hvordan Identifiser og gruppér de viktigste interessentene.
 2. .
 3. Tilpasse spørsmål til organisasjonskultur og respondentgrupper.
 4. .
 5. Design pulssjekkprosessen i tråd med prosjektets hjerterytme og rytmen i viktige hendelser.
 6. Få oppslutning om og kommuniser formålet, verktøyet og prosessen til viktige interessenter - tidlig i prosessen!
 7. Initier prosessen.
 8. Kontinuerlig håndhev prosessen og følg opp folks engasjement.

Verktøy

Pulskontrollen

Pulse Check Process, HALF DOUBLE methodology

Høy intensitet og hyppig interaksjon for å sikre kontinuerlig fremdrift i prosjektet.

Projekter er ikke bare tilfeldige oppgaver, men krevende arbeid som krever fokus og energi. Arbeidet som skal utføres, er ofte av unik karakter og krever kreativitet, samarbeid og raske tilbakemeldingssløyfer. De involverte og deres følelse av fremgang har godt av uavbrutt refleksjon og handling. Med Half Double anerkjenner vi prosjektenes krevende natur.

.

Flow fungerer som en motor som gir kraft til å drive og realisere ønsket effekt. Vi prioriterer prosjektets hastighet og progresjon. I stedet for å spre ressursene utover hele porteføljen, velger vi ut de rette personene og allokerer dem med omhu for å sikre fokus, intensitet og hyppig interaksjon.

Flow er en motor.

Flyt-elementet forklart

Vi ønsker å skape flyt i prosjektet. Hele prosjektgruppen skal være opptatt samtidig - ikke bare utvalgte personer i prosjektteamet. Men ofte går viktig arbeidstid tapt i koordinering, retrospektiv prosjektrapportering og skifting mellom flere prosjekter som pågår samtidig. Det kan vi gjøre bedre. Ved å fokusere på flyten i prosjektet bruker vi enkle metoder for å intensivere prosjektarbeidet, sikre fremdriften i prosjektet hver uke og levere resultater - raskere.

Co-location design, HALF DOUBLE methodology partners
1

Flyt-metode 1

Fordel teamet +50 % og sørg for samlokalisering. Reduser kompleksiteten i tid og rom for å frigjøre tid til å løse komplekse oppgaver.

Hvorfor

For å øke produktiviteten og redusere ledetiden. Høy intensitet vil sikre ukentlig progresjon i prosjektet.

.

Hva

Hvorfor

HvorforHøyt allokert kjerneteamressurs med +50% av sin tid til å jobbe intensivt med prosjektet. Å jobbe med maksimalt to prosjekter samtidig har vist seg å være den mest effektive måten å jobbe med utvikling på.

 

Samlokalisering vil bidra til å redusere tids- og romproblemer i prosjektet, slik at vi kan fokusere på å løse komplekse problemer. Samlokalisering handler om å skape de rette arbeidsforholdene for høyintensive, akselererte læringssløyfer som er forankret i den ønskede arbeidskulturen.

.

Hvordan

 1.  
 2. Identifiser de viktigste prosjektmedlemmene som skal samlokaliseres.
 3. .
 4. Forankre forpliktelse fra ledelsen om +50 % allokering og fysisk/virtuell tilstedeværelse i prosjektet.
 5. .
 6. Identifiser arbeidsområdet og forbered utformingen av arbeidsområdet.
 7. Start opp og oppretthold samlokaliseringsoppsettet for å støtte intensiteten.
 8. Initier den faste prosjektrytmen for å støtte rytmen i hendelser og kontinuerlig ressursallokering.

Verktøy

Utforming av samlokalisering

Co-location design, HALF DOUBLE methodology partners
Impact Solution Design, HALF DOUBLE methodology
2

Strømningsmetode 2

Øke innsikt og engasjement ved hjelp av visuelle verktøy og planer for å støtte progresjon

Hvorfor

Gjør prosjektet visuelt for å øke engasjementet, samkjøringen og den felles forståelsen. Visualiseringer gir en rask oversikt over kompleksiteten, f.eks. planer, og hvordan hver aktivitet henger sammen med den overordnede ideen.

.

Hva

Visualer kan brukes til f.eks. rask prototyping, fasilitering av gruppesesjoner og sprintplanlegging.

 

Den visuelle sprintplanen er en detaljert plan for den neste måneden som brukes til koordinering av teamarbeid, sporing av fremdrift og forbedringsideer. Planen kan også være virtuell.

.

Hvordan

.

Den visuelle sprintplanen brukes til detaljert planlegging av sprinten (vanligvis fire ukers varighet). Planen er en kortsiktig oppdeling av løsningsdesignet (eller den overordnede milepælsplanen) som fører til et konkret prosjektresultat som skaper verdi.

.

 1. Samle kjerneteamet og del prosjektoversikten på venstre side av plakaten.
 2. .
 3. Bestem sprintens resultater for å skape verdi på kort sikt.
 4. Hvert teammedlem bryter ned aktiviteter for hver dag/uke og deler dem med resten av teamet for å koordinere innsatsen.
 5. Definer enkle resultatindikatorer for teamet for å følge opp progresjonen, f.eks. antall gjennomførte aktiviteter per uke.
 6. Brainstorm og evaluer mulige prosjektrisikoer og definer tiltak for å redusere dem.
 7. Brainstorm og identifiser ideer til sprintforbedringer knyttet til prosjektets resultater, prosesser eller mennesker.
 8. Pakke opp: Konkluder med tiltak og struktur for ukentlige statusmøter i sprinten.

Verktøy

Visuell planlegging og vitale prosjektdata

Visual planning and project vitals, HALF DOUBLE methodology
Rhythm in key events, HALF DOUBLE methodology
3

Flyt-metode 3

Definer en fast prosjektpuls for interaksjon med interessenter for å få prosjektet til å gå fremover i sprinter.

Hvorfor

En fast prosjektpuls og rytme i viktige hendelser skaper høyere energi, høyere effektivitet, bedre kvalitet og til slutt raskere utviklingshastighet.

Hva

Prosjektet designer og følger en spesifikk rytme som er bygget opp av fem nøkkelhendelser: sprintplanlegging, daglig visuell status, ukentlig tilbakemelding på løsning, planlegging av neste uke og gjennomgang av sprintløsning.

.

Hvordan

Design prosjektets hjerteslag med fem viktige hendelser, og få viktige interessenter til å delta på møtene:

 

 1. Sprintplanlegging: Før en ny sprint planlegger prosjektet de kommende fire ukene (2 timer). Bruk det overordnede løsningsdesignet som den overordnede planen for å bryte ned i sprinter.
 2. Daglig visuell status: Hver dag i løpet av sprinten møtes teamet for en kort status på fremdrift og problemer (15 minutter). Hyppigheten av statusmøtene må stemme overens med intensiteten i prosjektet.
 3. Ukesvis tilbakemelding på løsningen: En gang i uken får teamet tilbakemelding på de oppnådde resultatene (30 minutter). Et team av fageksperter gir tilbakemelding for å sikre høy kvalitet på løsningen og gir innspill til planleggingsprosessen.
 4. .
 5. Planlegg neste uke: Etter det "ukentlige tilbakemeldingsmøtet" planlegger prosjektteamet neste uke med daglige oppgaver (45 minutter).
 6. Gjennomgang av sprintløsningen: På slutten av hver sprint (eller midtveis) får prosjektet tilbakemelding på resultatet fra et gjennomgangsteam bestående av sentrale interessenter som prosjekteier og kjernebrukere (90 minutter).

Verktøy

Rytme i viktige hendelser

Rhythm in key events, half double methodology

Ledelsen må omfavne usikkerheten og få prosjektet til å skje.

I stedet for å se på prosjekter som nøye planlagte tiltak som settes i gang for å nå et bestemt mål, ser vi på prosjekter som midlertidige organisasjoner bestående av mennesker. Mennesker med skiftende agendaer, motivasjonsfaktorer og preferanser. Individer med unike behov som opererer i en svært uforutsigbar verden. Prosjektet - som enhver annen organisatorisk enhet - krever derfor et lederskap som omfavner usikkerhet, samtidig som det sikrer tilpasning og fremdrift.

.

Half Double foreslår et skifte fra kontraktstyring til tillit. Fra etterlevelse til forpliktelse. Fra å se på endring som en årsak til frustrasjon til å omfavne den som en mulighet. Og fordi vi jobber i en verden med lett tilgang til uendelig mye kunnskap og høyt utdannede medarbeidere, må vi gå fra kontroll til tilrettelegging, involvering og eierskap.

.

Lederskapselementet forklart

Vi ønsker å revolusjonere måten prosjekter bør ledes på. Vi trenger mindre byråkrati, færre formelle styringsgruppemøter og mindre kontraktsfokus. Vi trenger mindre etterlevelse og mer engasjement. Vi trenger ledere som takler turbulens, konflikter og mennesker. Ledere som fokuserer på de menneskelige aspektene, som jobber tett sammen på jevnlig basis, som håndterer problemer og kompleksitet i fellesskap og som kjenner prosjektet inn og ut.

active ownership, half double methodology
1

Ledelsesmetode 1

Være en aktiv, engasjert og engasjert prosjekteier som støtter prosjektet og sørger for at interessentene er fornøyde.

Hvorfor

Forskning viser at det er én fellesnevner for alle vellykkede prosjekter: En aktiv og engasjert prosjekteier som engasjerer seg direkte i prosjektet fortløpende.

Hva

Aktivt prosjekteierskap skaper strategisk innflytelse og sikrer organisatorisk engasjement. Nøkkelen her er imidlertid ordet aktivt. Det er ikke nok at prosjekteieren bare bestiller en oppgave. Han eller hun må være aktivt involvert i realiseringen av den ønskede effekten av prosjektet.

.

En prosjekteier må være i stand til å skape konsensus om prosjektets effektmål i organisasjonen, sikre relevante ressurser og lede an i arbeidet med å nå målet.

Hvordan

 1. Eie effekten - baner vei for effektskaping
  . Skap en felles visjon med klare effektmål. Få det til å skje ved å delta i Impact Solution Design-workshopene. Få fart på atferdsendringene i organisasjonen og sørg for at prosjektet kan gjennomføres på en smidig måte.
 2. Sikre ressursengasjement - +50 % allokering av høyt kvalifiserte personer
  . Prosjekteieren må sørge for at det er nok ressurser til rett tid gjennom hele prosjektet. Dette gjøres ved å allokere ressurser av høyt kaliber til prosjektet sammen med topp- og mellomledelsen.
 3. .
 4. Nærvær og engasjement - minst 2 timer hver uke
  . Gjennom sin tilstedeværelse viser prosjekteieren hvor viktig prosjektet er, og gjennom direkte kontakt formidler han eller hun lederskap og beslutninger. De to dedikerte timene kan investeres som én time i faste møter som inngår i prosjektrytmen (for eksempel et prosjekteiermøte annenhver uke og et evalueringsmøte annenhver uke) og én time til uformelle kontaktpunkter. For å gi rom for aktivt eierskap og beslutningstaking anbefales det at hver prosjekteier har maksimalt tre prosjekter. Vi oppfordrer til å bruke mantraet: Eie det, eller la det ligge!
 5. .

  Verktøy

  Aktivt prosjekteierskap

  active ownership approach, half double methodology
  Collaborative project leadership, half double methodology
  2

  Ledelsesmetode 2

  Være en samarbeidsorientert prosjektleder (ikke manager) med en tilnærming som setter mennesket i sentrum for å drive prosjektet fremover.

  Hvorfor

  Projekter består av mennesker og skapes av mennesker. Prosjekter er dynamiske av natur og er i stadig endring. Prosjektledelsen må ta hensyn til dette for å sikre at interessentene er fornøyde.

  .

  Hva

  Projekter består av mennesker og skapes av mennesker. Prosjekter er dynamiske av natur og er i stadig endring. Prosjektledelsen må ta hensyn til dette for å sikre at interessentene er fornøyde.

  .

  Hvordan

  1. Led påvirkningen - vær streng når det gjelder påvirkning og fleksibel når det gjelder leveranser
   . Definer impact case sammen med teammedlemmene, ledelsen og viktige interessenter gjennom Impact Solution Design-prosessen. Sørg for at alle i teamet forstår og aksepterer effektmålene og hvordan hver enkelt leveranse bidrar til dem. Hvis en leveranse er forsinket, skal du ikke spørre: "Hva gikk galt?", men "Hvordan vil dette påvirke konsekvensanalysen?" og "Hva kan vi lære av dette fremover?"
  2. .
  3. Facilitere interaksjoner - gi teamet og viktige interessenter energi med god tilrettelegging og innsikt i domenet
   . Det er umulig å spille på alle instrumenter selv. Trikset er å involvere de relevante personene og visualisere målene. La teammedlemmene påvirke prosessen så lenge den støtter prosjektets impact case. Bruk visuelle metoder for å sikre at alle "spiller etter samme partitur"
  4. .
  5. Sett menneskene først - skap mening, autonomi og mestring for teamet og de viktigste interessentene
   . Skap formål og mening for hver enkelt. Hvert teammedlem bør vite at de er med fordi prosjektet trenger deres spesifikke ferdigheter og at de er avgjørende for de overordnede målene. Fortell dem det: "Vi kan utgjøre en forskjell på grunn av de spesifikke ferdighetene du tilfører prosjektet."
  6. .

   Verktøy

   Tilnærming til samarbeidende lederskap

   collaborative leadership approach, half double methodology
   Adaptive mindset approach, half double methodology
   3

   Ledelsesmetode 3

   Bruk et reflekterende og tilpasningsdyktig tankesett - si ja til rotet

   Hvorfor

   En av de viktigste lederegenskapene er lederens tilpasningsevne. Evnen til å reagere raskt og intelligent på de endringene han eller hun står overfor. Å ha en personlig drivkraft og samtidig evne til å følge med på hva som skjer når man handler. For å kunne handle raskt og fokusert må du også vite hvem du er. Du må være bevisst på hva du gjør, hvorfor du gjør det og være i stand til å lese og lære av konsekvensene av handlingene dine. Samtidig må du være i stand til å lese andre mennesker og deres reaksjoner. På den måten kan du tilpasse din tilnærming til deres underliggende motivasjonsdrivere og få dem til å følge deg.

   Hva

   Det reflekterende og adaptive tankesettet peker på tre sinnstilstander som den aktive prosjekteieren og den samarbeidende prosjektlederen bør abonnere på. Tre fokusområder som du bør ta i bruk for å utnytte lederskapet ditt.

    

   Hvordan

   1. Embrace nøkkelinteressenter - forstå og handle på nøkkelinteressenters atferd
    . Utvikle et tankesett der du ser enhver kontakt eller forstyrrelse som en mulighet til å lede. Når du blir kontaktet, spør: "Hvordan kan jeg hjelpe deg?". Sørg for at alle har den samme forståelsen av situasjonen. Gå videre med saken ved å bestemme hva som skal gjøres og av hvem. Til slutt spør du: "Er det noe mer jeg kan gjøre for deg?"
   2. Kjenn deg selv - vær reflektert i handling
    . Gode ledere er i stand til å tilpasse seg situasjonen i sanntid. Du bør reflektere over dynamikken mens det skjer for å aktivere denne ferdigheten. Men også for å kunne bruke den i etterkant. Tenk over hva som gikk bra og hvorfor, og hva som gikk mindre bra og kan endres til neste gang. Å kjenne deg selv og din egen ledelsesmodell vil hjelpe deg å forbedre denne viktige ferdigheten.

   Verktøy

   Reflekterende og tilpasningsdyktig tankesett

   Reflective and adaptive mindset, half double methodology
   half double Portfolio, How does it work in practice?

   Hvordan fungerer det i praksis? Half Double Prosjekter og porteføljer

   Half Double-metoden er ikke bare en teori som finnes i bøker og artikler. Det er i høyeste grad en praktisk tilnærming som har blitt formet og validert gjennom en rekke prosjekter, som har variert både i type og bransje. Her finner du informasjon om hvordan du kan komme i gang med din egen Half Double-reise og gjøre en positiv forskjell.

   Read more
   HALF DOUBLE CERTIFICATION AND TRAINING

   Gir deg mulighet til å skape større effekt i prosjektene dine. Half Double sertifisering og opplæring

   Half Double-opplæringen og -sertifiseringen fokuserer på enkelhet. Du lærer nye verktøy og fremgangsmåter som du kan ta med deg tilbake til organisasjonen, slik at du kan skape større effekt på kortere tid i prosjektene dine.

   Read more