Hvordan fungerer Half Double-metoden?

Fokus på tre kerneelementer - effekt, flow og lederskab

Half Double er en projektledelsesmetode, der er baseret på faktisk menneskelig adfærd, uforudsigelighed og kompleksitet. Den er blevet testet og valideret gennem talrige projekter i forskellige brancher og er blevet anvendt på en lang række projekttyper - og den virker.
Half Double wheel

Det handler om at sætte et ekstremt fokus på tre kerneelementer

Vores udfordring er i bund og grund at konceptualisere en projektmetode gennem forskning og indsamling af best-practice tilgange. En projektledelsestilgang, der er baseret på faktisk menneskelig adfærd, uforudsigelighed og kompleksitet snarere end antagelser om rationalitet og forudsigelighed.

Alle elementer skal tilpasses, så de passer til din organisation
Lokal Tilpasning

Half Double er ikke en one size fits all-tilgang. Det er derfor, vi har opfundet Lokal Tilpasning eller Local Translation. Local Translation gør det muligt for din organisation at opnå fordelene ved Half Double-elementerne på en måde, der passer til jer, til jeres systemer, ønskede kultur og organisation.

Adfærdsvidenskab i relation til Half Double

Keynote af Paul Gibbons, forfatter, foredragsholder og konsulent i forandringsledelse, om hvordan elementer fra adfærdsvidenskab går godt hånd i hånd med Half Double-tankegangen.

Interessenternes tilfredshed er det ultimative succeskriterium

Projekter er ikke leveringsmaskiner, men bestræbelser, der sættes i gang for at efterlade et varigt fodaftryk i verden. Leverancerne er ikke det endelige mål, men blot milepæle på vejen mod realisering af effekten. Half Double lægger op til en ændring af fokus: fra perfekt specificerede leverancer i en fast kontrakt til effekt.

Fra kun at fokusere på omkostningssiden af business casen til at følge op på og spore indtægterne. Kerneideen er at tage gevinsten hjem løbende gennem hele projektet og dermed reducere tiden til effekt og øge den samlede effekt, følelsen af præstation og interessenternes tilfredshed.

Effekt-elementet forklaret

Intet projekt eksisterer for projektets egen skyld. Alle projekter er sat i gang for at skabe effekt. Nøglen er at identificere og fokusere på effekt lige fra starten. Effekt eller 'Impact' ændrer dialogen fra at være centreret om tekniske leverancer til, hvordan man sikrer interessenternes tilfredshed gennem hele projektets livscyklus.

half double impact case
1

Effekt Metode 1

Brug impact casen til at skabe adfærdsændringer og forretningseffekt

Hvorfor

For at sikre interessenternes tilfredshed og for at styre projektet med effekten for øje.

Hvad

For at sikre, at interessenterne er tilfredse.

Et prioriteret overblik over projektets forretnings- og adfærdsmæssige mål for at skabe projektværdi.

Hvordan

En prioriteret oversigt over projektets forretnings- og adfærdsmæssige mål, der skaber projektværdi.

 • Opbyg et målhierarki med formål, succeskriterier og hovedleverancer.
 • Identificer forretningseffekten ved hjælp af målhierarkiet og ved at spørge "hvilken forretningseffekt er der brug for?".
 • Identificer de nødvendige adfærdsændringer for at realisere forretningseffekten ved at spørge "hvad vil ledere og medarbejdere gøre anderledes/bedre bagefter?"
 • Design få, men kritiske og ledende resultatindikatorer (KPI'er).
 • Opnå engagement hos projektsponsor og øverste ledelse.
 • Brug KPI'er til at justere for tidlig effektrealisering.

Værktøj

Impact case og effekt KPI Tracking

Impact Case and Impact Tracking Template, HALF DOUBLE methodology
Impact Solution Design, HALF DOUBLE methodology
2

Effekt Metode 2

Design dit projekt, så det giver effekt så hurtigt som muligt med slutbrugerne tæt på løsningen.

Hvorfor

For at reducere tiden til effekt og forbedre tidlig værdiskabelse i projektudførelsen.

Hvad

Hvorfor?

Effektløsningsdesignet er en overordnet køreplan for projektets værdiskabelse fra start til slut. Designet af effektløsningen er baseret på en indsigtsfuld kerneidé, der driver værdiskabelse og tidligt projektoutput.

Påvirkningsløsningsdesignprocessen er en menneskecentreret, læringsfokuseret, hypotesedrevet tilgang, der bruges til at opnå tidlig påvirkning, reducere usikkerhed og bevise projektets "værdi".

For at formulere kerneidéen og opbygge løsningsdesignet foreslås en 5-trins proces, der giver indsigt på et tidligt tidspunkt og inddrager brugere, fageksperter og vigtige interessenter. Involvering vil skabe tidlig opbakning til designet af effektløsningen.

Hvordan

 1. Identificer de vigtigste interessenter, der skal inddrages i designprocessen for effektløsningen.
 2. Brug processen til at formulere kerneidéen til tidlig effektskabelse og opbyg effektløsningsdesignet baseret på denne idé.
 3. Brug hurtig prototyping, tidlig læring og kundeindsigt til at understøtte processen.
 4. Husk, at designprocessen for effektløsninger ikke er en foruddefineret serie af ordnede trin, men et system af "rum", der normalt vil blive gentaget et par gange.

Værktøj

Design af effektløsning

Impact Solution Design Template, HALF DOUBLE methodology
Pulse Check Illustration, HALF DOUBLE methodology
3

Effekt Metode 3

Vær i kontakt med pulsen hos dine vigtigste interessenter på månedlig basis.

Hvorfor

For at navigere i projektet med interessenternes tilfredshed. Pulstjek skaber den indsigt og dialog, der er nødvendig blandt nøgleinteressenter for at sikre kontinuerligt fokus på effekt, energigivende arbejdsforhold, samarbejde og personlig udvikling i projektet.

Hvad

Et elektronisk spørgeskema bestående af seks spørgsmål, der sendes ud hver måned og besvares af nøgleinteressenter, og som danner grundlag for en løbende feedbackdialog.

Hvordan

 1. Identificer og gruppér de vigtigste interessenter.
 2. Tilpas spørgsmålene til organisationskulturen og respondentgrupperne.
 3. Design pulstjekprocessen i overensstemmelse med projektets hjerteslag og rytmen i vigtige begivenheder.
 4. Få buy-in og kommunikér formålet, værktøjet og processen til de vigtigste interessenter - tidligt i forløbet!
 5. Initier processen.
 6. Håndhæv løbende processen og følg op på folks engagement.

Værktøj

Pulskontrollen

Pulse Check Process, HALF DOUBLE methodology

Høj intensitet og hyppig interaktion for at sikre kontinuerlig fremdrift i projektet

Projekter er ikke bare tilfældige opgaver, men krævende indsatser, der har brug for fokus og energi. Det arbejde, der skal udføres, er ofte unikt i sin karakter og kræver kreativitet, samarbejde og hurtige feedback-loops. De involverede mennesker og deres følelse af fremskridt drager fordel af uafbrudt refleksion og handling. Med Half Double anerkender vi projekternes krævende karakter.

Flow fungerer som en motor, der giver kraft til at drive og realisere den ønskede effekt. Vi prioriterer projektets hastighed og progression. I stedet for at sprede ressourcerne ud over hele porteføljen, udvælges de rigtige mennesker omhyggeligt og allokeres kraftigt for at muliggøre og sikre fokus, intensitet og hyppig interaktion.

Flow-elementet forklaret

Vi ønsker at skabe flow i projektet. Hele projektgruppen skal have travlt på samme tid - ikke kun udvalgte personer i projektteamet. Men vigtige projektarbejdstimer går ofte tabt i koordinering, retrospektiv projektrapportering og skift mellem flere projekter, der kører samtidig. Vi kan gøre det bedre. Ved at fokusere på projektets flow bruger vi enkle metoder til at intensivere projektarbejdet, sikre projektets fremdrift hver uge og levere resultater - hurtigere.

Co-location design, HALF DOUBLE methodology partners
1

Flow-metode 1

Fordel teamet +50 %, og sørg for samlokalisering. Reducer kompleksiteten i tid og rum for at frigøre tid til at løse komplekse opgaver.

Hvorfor

For at øge produktiviteten og reducere gennemløbstiden. Høj intensitet vil sikre ugentlig progression i projektet.

Hvad

Hvorfor

Hvorfor

Hvorfor?

Højt allokeret kerneteamressource med +50% af deres tid til at arbejde intensivt på projektet. At arbejde på maksimalt to projekter på samme tid har vist sig at være den mest effektive måde at arbejde med udvikling på.

Samlokalisering vil hjælpe projektet med at reducere problemer med tid og rum, så vi kan fokusere på at løse komplekse problemer. Co-location handler om at opbygge de rette arbejdsbetingelser for højintensive, accelererede læringsloops, der er forankret i den ønskede arbejdskultur.

Hvordan

 1. Identificer de centrale projektmedlemmer, der skal samlokaliseres.
 2. Etablér engagement fra ledelsen til +50% allokering og fysisk/virtuel tilstedeværelse i projektet.
 3. Identificer arbejdsområde og forbered design af arbejdsområde.
 4. Start og bevar samlokaliseringsopsætningen for at understøtte intensiteten.
 5. Initier projektets faste hjerteslag for at understøtte rytmen i begivenheder og kontinuerlig ressourceallokering.

Værktøj

Design af samlokalisering

Co-location design, HALF DOUBLE methodology partners
Impact Solution Design, HALF DOUBLE methodology
2

Flow-metode 2

Øge indsigt og engagement ved hjælp af visuelle værktøjer og planer til at understøtte progressionen

Hvorfor

Gør projektet visuelt for at styrke engagement, tilpasning og en fælles forståelse. Visualiseringer giver et hurtigt overblik over kompleksiteten, f.eks. planer, og hvordan hver aktivitet er forbundet med den overordnede idé.

Hvad

Visualiseringer kan bruges til f.eks. hurtig prototyping, facilitering af gruppesessioner og sprintplanlægning.

Den visuelle sprintplan er en detaljeret plan for den næste måned, der bruges til koordinering af teamarbejde, sporing af fremskridt og forbedringsideer. Planen kan også være virtuel.

Hvordan

Den visuelle sprintplan bruges til detaljeret planlægning af sprintet (normalt af fire ugers varighed). Planen er en kortsigtet opdeling af løsningsdesignet (eller den overordnede milepælsplan), der fører til et håndgribeligt projektoutput for at skabe værdi.

 1. Saml kerneteamet og del projektoversigten på venstre side af plakaten.
 2. Bestem sprintets output for at skabe værdi på kort sigt.
 3. Hvert teammedlem nedbryder aktiviteterne for hver dag/uge og deler det med resten af teamet for at koordinere indsatsen.
 4. Definer enkle indikatorer for teamets præstationer for at følge op på progressionen, f.eks. antallet af gennemførte aktiviteter pr. uge.
 5. Brainstorm og evaluer mulige projektrisici og definer handlinger til at afbøde dem.
 6. Brainstorm og identificer sprintforbedringsideer relateret til projektoutput, proces eller mennesker.
 7. Saml op: Konkluder handlinger og struktur for ugentlige statusmøder i sprinten.

Værktøj

Visuel planlægning og projektvitaler

Visual planning and project vitals, HALF DOUBLE methodology
Rhythm in key events, HALF DOUBLE methodology
3

Flow-metode 3

Definer en fast projekthjertefrekvens for interessenternes interaktion for at fremme projektet i sprints.

Hvorfor

En fast projektpuls og rytme i nøglebegivenheder skaber højere energi, højere effektivitet, bedre kvalitet og i sidste ende hurtigere udviklingshastighed.

Hvad

Projektet designer og følger et specifikt tempo, der er bygget op af fem nøglehændelser: sprintplanlægning, daglig visuel status, ugentlig løsningsfeedback, planlægning af næste uge og gennemgang af sprintløsning.

Hvordan

Design projektets hjerteslag med fem nøglebegivenheder, og få de vigtigste interessenter til at deltage i møderne:

 1. Sprintplanlægning: Før et nyt sprint planlægger projektet de kommende fire uger (2 timer). Brug det overordnede løsningsdesign som den overordnede plan til at nedbryde i sprints.
 2. Daglig visuel status: Hver dag i løbet af sprintet mødes teamet til en kort status på fremskridt og problemer (15 minutter). Hyppigheden af statusmøderne skal være i overensstemmelse med projektets intensitet.
 3. Ugevis løsningsfeedback: En gang om ugen får teamet feedback på det opnåede output (30 minutter). Et team af fageksperter giver feedback for at sikre høj kvalitet i impact-løsningen og giver input til planlægningsprocessen.
 4. Planlæg næste uge: Efter det "ugentlige løsningsfeedback"-møde planlægger projektteamet den næste uge med daglige opgaver (45 minutter).
 5. Review sprint solution: I slutningen af hvert sprint (eller midtvejs) modtager projektet feedback på output fra et review-team bestående af nøgleinteressenter som projektejer og kernebrugere (90 minutter).

Værktøj

Rytme i vigtige begivenheder

Rhythm in key events, half double methodology

Ledelse skal omfavne usikkerhed og få projektet til at ske

I stedet for blot at se projekter som omhyggeligt planlagte indsatser, der sættes i gang for at nå et bestemt mål, ser vi projekter som midlertidige organisationer, der består af mennesker. Mennesker med skiftende dagsordener, motiverende drivkræfter og præferencer. Individer med unikke behov, som opererer i en meget uforudsigelig verden. Projektet - som enhver anden organisatorisk enhed - kræver derfor lederskab, der omfavner usikkerhed, samtidig med at det sikrer tilpasning og fremskridt.

Half Double foreslår et skift fra kontraktstyring til tillid. Fra overholdelse til forpligtelse. Fra at se forandring som en årsag til frustration til at omfavne den som en mulighed. Og fordi vi arbejder i en verden med let adgang til uendelig viden og højtuddannede medarbejdere, er vi nødt til at skifte fra kontrol til facilitering, involvering og ejerskab.

Ledelseselementet forklaret

Vi stræber efter at revolutionere den måde, projekter skal ledes på. Vi har brug for mindre bureaukrati, færre formelle styregruppemøder og mindre kontraktligt fokus. Vi har brug for mindre compliance og mere engagement. Vi har brug for ledere, der kan håndtere turbulens, konflikter og mennesker. Ledere, der fokuserer på de menneskelige aspekter, arbejder tæt sammen på regelmæssig basis, håndterer problemer og kompleksitet i fællesskab og kender projektet i sin kerne.

active ownership, half double methodology
1

Ledelsesmetode 1

Være en aktiv, engageret og engageret projektejer for at støtte projektet og sikre interessenternes tilfredshed.

Hvorfor

Forskning peger på én fællesnævner for alle succesfulde projekter: En aktiv og engageret projektejer, der løbende engagerer sig direkte i projektet.

Hvad

Aktivt projektejerskab skaber strategisk indflydelse og sikrer organisatorisk engagement. Nøglen her er dog ordet aktiv. Det er ikke nok, at projektejeren bare bestiller en opgave. Han eller hun skal være aktivt involveret i realiseringen af den ønskede effekt af projektet.

En projektejer skal være i stand til at skabe konsensus om projektets effektmål i organisationen, sikre relevante ressourcer og lede vejen mod at nå målet.

Hvordan

 1. Ej effekten - ban vejen for effektskabelse
  Skab en fælles vision med klare effektmål. Få det til at ske ved at deltage i Impact Solution Design-workshops. Fremskynd adfærdsændringer i organisationen, og sørg for, at projektet kan fungere problemfrit.
 2. Sikre ressourceengagement - +50% allokering af folk af høj kaliber
  Projektejeren skal sikre de rette ressourcer på det rette tidspunkt gennem hele projektet. Dette gøres ved at tildele ressourcer af høj kaliber til projektet sammen med top- og mellemledelsen.
 3. Mød op og engager dig - mindst 2 timer hver uge
  . Gennem sin tilstedeværelse viser projektejeren, hvor vigtigt projektet er, og gennem direkte kontakt formidler han eller hun lederskab og beslutninger. De to dedikerede timer kan investeres som en time i regelmæssige møder, der er inkluderet i projektrytmen (såsom et projektejermøde hver anden uge og et review-møde hver anden uge) og en time til uformelle kontaktpunkter. For at skabe tilgængelighed til aktivt ejerskab og beslutningstagning anbefales det, at hver projektejer maksimalt har tre projekter. Vi opfordrer til mantraet: Ejer det, eller forlader det!

Værktøj

Aktiv tilgang til projektejerskab

active ownership approach, half double methodology
Collaborative project leadership, half double methodology
2

Ledelsesmetode 2

Være en samarbejdende projektleder (ikke manager) med en "mennesker først"-tilgang til at drive projektet fremad.

Hvorfor

Projekter består af mennesker og skabes af mennesker. Projekter er dynamiske af natur og ændrer sig konstant. Projektledelsen er nødt til at tage højde for dette for at sikre interessenternes tilfredshed.

Hvad

Projekter består af mennesker og er skabt af mennesker. Projekter er dynamiske i deres natur og ændrer sig konstant. Projektledelsen er nødt til at tage højde for dette for at sikre interessenternes tilfredshed.

Hvordan

 1. Led påvirkningen - vær hård på påvirkningen og fleksibel på leverancerne
  Definer impact-casen med teammedlemmer, ledelse og nøgleinteressenter gennem Impact Solution Design-processen. Sørg for, at alle i teamet forstår og accepterer effektmålene, og hvordan de enkelte leverancer bidrager til dem. Hvis en leverance er forsinket, skal du ikke spørge: "Hvad gik galt?", men "Hvordan vil det påvirke impact casen?" og "Hvad kan vi lære af dette fremadrettet?"
 2. Faciliter interaktioner - Giv teamet og de vigtigste interessenter energi med god facilitering og domæneindsigt
  . Det er umuligt at spille på alle instrumenter selv. Tricket er at involvere de relevante personer og gøre målene visuelle. Lad teammedlemmerne påvirke processen, så længe det understøtter projektets impact case. Brug visuelle metoder til at sikre, at alle "spiller efter samme partitur"
 3. .
 4. Sæt mennesker først - skab formål, autonomi og mestring for teamet og de vigtigste interessenter
  . Skab formål og mening for hver enkelt. Hvert teammedlem skal vide, at de er med, fordi projektet har brug for deres specifikke færdigheder, og at de er afgørende for de overordnede mål. Fortæl dem det: "Vi kan gøre en forskel på grund af de specifikke færdigheder, du bringer til projektet."

Værktøj

Samarbejdsorienteret ledelsestilgang

collaborative leadership approach, half double methodology
Adaptive mindset approach, half double methodology
3

Ledelsesmetode 3

Anvend en reflekterende og adaptiv tankegang - sig ja til rodet

Hvorfor

En af de vigtigste lederegenskaber er lederens adaptive kompetence. Evnen til at reagere hurtigt og intelligent på de forandringer, han eller hun måtte stå over for. At have et personligt drive og samtidig en evne til at holde øje med, hvad der sker, når man handler. For at kunne handle hurtigt og fokuseret er man også nødt til at vide, hvem man er. Man skal være bevidst om, hvad man gør, hvorfor man gør det, og man skal kunne aflæse og lære af konsekvenserne af sine handlinger. Samtidig skal man være i stand til at aflæse andre mennesker og deres reaktioner. Det giver dig mulighed for at justere din tilgang og udnytte deres underliggende motivationsfaktorer og få dem til at følge dig.

Hvad

Det refleksive og adaptive mindset peger på tre sindstilstande, som den aktive projektejer og den samarbejdende projektleder bør abonnere på. Tre fokusområder, som du skal omfavne for at udnytte dit lederskab.

Hvordan

 1. Sig ja til rodet - omfavn det skiftende miljø
  Som leder skal du ændre din opfattelse af usikkerhed fra at være en trussel til at være en mulighed. Projekter er læringsrejser, og ny indsigt ændrer projektet hele tiden. Du er nødt til at gribe og udnytte dette til gavn for projektet.
 2. Embrace key stakeholders - Forstå og handl på key stakeholders adfærd
  Udvikl en tankegang, hvor du ser enhver kontakt eller forstyrrelse som en mulighed for at lede. Når nogen henvender sig til dig, så spørg: "Hvordan kan jeg hjælpe dig?". Sørg for, at alle har den samme forståelse af situationen. Gå videre med sagen ved at beslutte, hvad der skal gøres og af hvem. Spørg til sidst: "Er der andet, jeg kan gøre for dig?"
 3. Kend dig selv - vær reflekterende i handling
  Store ledere er i stand til at tilpasse sig situationen i realtid. Du bør reflektere over dynamikken, mens det sker, for at aktivere denne færdighed. Men også for at anvende den efter handling. Overvej, hvad der gik godt og hvorfor, samt hvad der gik mindre godt og kan ændres næste gang. At kende sig selv og sin egen ledelsesmodel vil hjælpe dig med at forbedre denne vigtige færdighed.

Værktøj

Reflekterende og adaptiv tankegang

Reflective and adaptive mindset, half double methodology
half double Portfolio, How does it work in practice?

Hvordan fungerer det i praksis? Half Double Projekter og porteføljer

Half Double-metoden er ikke bare en teori, der lever i bøger og artikler. Det er i høj grad en praktisk tilgang, der er blevet formet og valideret gennem talrige projekter, der har varieret både i type og branche. Her finder du information om, hvordan du kommer i gang med din egen Half Double-rejse og gør en positiv forskel.

Læs mere
HALF DOUBLE CERTIFICATION AND TRAINING

Gør det muligt for dig at skabe mere effekt i dine projekter Half Double certificering og træning

Half Double-træning og -certificering fokuserer på enkelhed. Du lærer nye værktøjer og fremgangsmåder, som du kan tage med tilbage til din organisation, så du kan skabe mere effekt på kortere tid i dine projekter.

Læs mere