Half Double forskning

Kontinuerlig utvärdering och dokumentation av Half Double-resultaten

Aarhus universitet (AU) ansvarar för forskningsspåret och levererar projektets akademiska bidrag, vilket är av stor betydelse för Project Half Doubles legitimitet och vidare spridning. På den här sidan hittar du information om forskningen och resultatet i form av rapporter och publikationer.
Nyaste forskningsrapporten om Half Double
Continuous evaluation and documentation of Half Double results & research

Forskningsrapporter

Under utvecklingen av Half Double-metodiken har flera forskningsrapporter tagits fram. Dessa rapporter har ett starkt fokus på att dokumentera och utvärdera hur metodiken fungerar i en mängd olika organisationer. Detta ger en tydlig bild av varför den fungerar och vilka situationer, utmaningar och

Möjligheter som vi behöver vara medvetna om. Forskningen har använts aktivt under utvecklingsfaserna av Half Double-metodiken. Detta har skapat validering av effekterna av den slutliga metodiken och säkerställt medvetenhet om kritiska punkter och kontinuerliga förbättringar av Half Double-metodiken.

Ladda ner rapporterna här

Ollendorff, N.K., Svejvig, P. & Kock, A. (2024). Half Double Institute: Success with Half Double Projects, June 2024. Aarhus University.

Rode, A. L. G., & Svejvig, P. (2023). Project Half Double: Evaluation of Phase 3 and Consolidation of Phases 1, 2, and 3, June 2023. Aarhus University.

Nielsen, L. J. K., Ulrik Bak; Zhu, Tong. (2022). Project Half Double case study: Project FEMaLe. Retrieved from Aarhus University. 

Boris, P. N., & Svejvig, P. (2021). Survey on project management methodologies used in Danish Project Management Association community. Retrieved from Aarhus University. 

Rode, A. L. G., & Svejvig, P. (2021). Project Half Double: mid-term evaluation of phase 3, March 2021. Retrieved from Aarhus University. 

Jensby, A. (2021). Project Half Double: Case study consolidation of PHD phase 1 and 2, March 2021. Retrieved from Aarhus University. 

Jensby, A., Mogensen, O. B. G., & Svejvig, P. (2021). Project Half Double case study: Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen. Retrieved from Aarhus University. 

Boris, P. N., & Svejvig, P. (2020). Survey on project management methodologies used in the Half Double CommunityRetrieved from Aarhus University. 

Rode, A. L. G., Hansen, A.-S., Svejvig, P., Ehlers, M., Adland, K. T., Ruth, T. K., Greve-Vilby, A. M. (2019). Project Half Double: Results for Phase 1 and Phase 2, June 2019. Retrieved from Aarhus University. 

Rode, A. L. G., Frederiksen, S. H., & Svejvig, P. (2018). Project Half Double: training practitioners, working with visuals, practice reflections and small and medium-sized enterprises. Retrieved from Aarhus University. 

Rode, A. L. G., & Svejvig, P. (2018a). A Half Double case study: SAS Ground Handling pilot project. Retrieved from Aarhus University. 

Rode, A. L. G., & Svejvig, P. (2018b). High Level Research Findings from Project Half Double. Retrieved from Aarhus University. 

Svejvig, P., Adland, K. T., Klein, J. B. Z., Pedersen, S. E., Nissen, N. A., & Waldemar, R. (2017). Project Half Double: Current Results for Phase 1 and Phase 2, December 2017. Retrieved from Aarhus University. 

Svejvig, P., Rode, A. L. G., & Frederiksen, S. H. (2017). Project Half Double: Current Results for Phase 1 - addendum, January 2017. Retrieved from Aarhus University. 

Svejvig, P., Ehlers, M., Adland, K. T., Grex, S., Frederiksen, S. H., Borch, M. M., . . . Pedersen, S. E. (2016). Project Half Double: Preliminary Results for Phase 1, June 2016. Retrieved from Aarhus University. 

Hur har detta gått till?

Forskningsspåret syftar till att dokumentera och utvärdera erfarenheterna och effekterna av Project Half Double-metoden genom att jämföra pilotprojektet med tre andra "referensprojekt" i vart och ett av pilotföretagen. Utvärderingen baseras på en kombination av kvalitativa och kvantitativa data och metoden utvecklas kontinuerligt i samarbete med de enskilda pilotföretagen. Forskningsspåret i Project

Half Double syftar främst till att kunna jämföra effekten av metoden mellan projekt inom de enskilda pilotorganisationerna. De variabler som kan användas i denna jämförelse är framtagna i samarbete med bolaget. För att kunna jämföra effekten över projekten används samma modell för att utvärdera både pilotprojektet och referensprojekten i varje pilotföretag.

Om metodiken

Under fas 1 och 2 av Project Half Double försökte forskningen dokumentera och utvärdera upplevelsen av att arbeta med Half Double-metodiken genom en mångfacetterad utvärderingsprocess som kombinerade både kvalitativa och kvantitativa metoder. Genom att utveckla en omfattande jämförande studie kunde forskargruppen undersöka projekt i 16 enskilda organisationer och jämföra effekten av Half Double-metodiken mellan olika projekt. Här jämfördes pilotprojekt som genomförts med Half Double Methodology med tre referensprojekt i varje organisation som inte tillämpade metodiken. I utvärderingen bedöms i vilken utsträckning Half Double-metodiken skulle visa sig vara mer framgångsrik och effektiv än traditionella metoder för projektledning när det gäller att minska tiden till effekt, öka projektets framgångsgrad och utvecklingshastigheten för produkter eller tjänster. Samtidigt utvärderas lärdomarna och konsekvenserna från varje organisation när det gäller att tillämpa Half Double-metodiken.

I fas 3 fortsätter forskningsspåret att dokumentera och utvärdera Half Double-metodiken som tillämpas på projekt i organisationer över hela Danmark. Mer specifikt undersöker denna fas diffusionen och spridningen av Half Double-metodiken och undersöker vidare tillämpningen av metodiken i en specifik miljö i flera små och medelstora organisationer. Denna forskning fortsätter att vara en mångfacetterad jämförelsestudie av pilotprojekt. Vidare kommer forskningsspåret att undersöka skalningen av Half Double-metodiken genom enkätdata.

Publikationer relaterade till Half Double

Half Double har under hela sin existens uppmärksammats av forskare inom den akademiska världen. Detta har resulterat i flera

Publikationer som rör metodiken. Nedan listas publikationer från akademiska tidskrifter och internationella konferenser .

Lista över akademiska publikationerListe over vitenskapelige publikasjoner

 

 

Internationellt akademiskt samarbete

Forskningsspåret spelar också en viktig roll för att skapa medvetenhet, framsteg och kontakter i internationella forskningsmiljöer. Förutom löpande publicering av forskning relaterad till Project Half Doubles metodik, utvärdering och roll jämfört med tidigare forskningsinitiativ

(till exempel den brittiska rörelsen från 2006 som heter "Rethinking Project Management"), har medlemmar i teamet också träffat andra tankeledare inom samma områden som Kristian Kreiner, Mark Winter, Aaron Shenhar, Mia Martinsuo, Ralf Müller, Andrew Davies och Agnar Johansen.

Om internationellt samarbete

Professor emeritus Kristian Kreiner, som är tidigare professor vid Copenhagen Business School har granskat metodiken och gett sin input till de överväganden som måste göras för att öka värdet och användbarheten av konceptet. En av de viktigaste slutsatserna var behovet av att intensifiera fokus på hur metoden kan tillämpas i unika, lokala sammanhang där förutsättningarna för att nå framgång skiljer sig åt.

Det brittiska regeringsfinansierade initiativet "Rethinking Project Management" har också varit en viktig inspirationskälla i utvecklingen av Project Half Double Methodology. Dr. Mark Winter ledde forskningsprojektet, och resultat och rekommendationer från projektet publicerades i International Journal of Project Management. Ett av resultaten av initiativet var fem nya riktningar för vidare forskning inom projektledning, som på många sätt liknar Project Half Double Methodology. Särskild vikt lades vid att förändra synen på projektmedarbetare så att de betraktas som reflekterande praktiker i stället för utbildade tekniker. Dr Winters erfarenhet inom detta område har bidragit till att Project Half Double Methodology har utvecklat reflekterande praktiker som effektivt kan lära sig, arbeta och anpassa sig till komplexa projektsammanhang - och därmed pragmatiskt översätta och tillämpa metodiken i praktiken.

Dr. Aaron J. Shenhar anses vara en av världens ledande forskare inom projektledning och teknikhantering. Förutom att ge feedback på Half Double Methodology var Dr. Shenhar huvudtalare vid Project Half Double Conference 2016. Dr. Shenhars syn på projektegenskaper tillämpas för att analysera projekt i Project Half Double.

Ralf Müller är en prisbelönt professor i projektledning vid BI Norwegian Business School. Müller är känd för sin forskning inom projektledning och ämnena projektledarskap och styrning - två viktiga aspekter av Half Double Methodology. Under 2017 bjöds Ralf Müller in till en Project Half Double Thought Leader-session för att dela med sig av sina insikter om ledarskap och styrning.

Miia Martinsuo är professor i industriell ekonomi vid Tampere University i Finland. Martinsuo är erkänd för sin forskning om ledning av projektverksamhet och portföljer med fokus på värdehantering och osäkerhet. Under 2017 bjöd Project Half Double in Martinsuo för att dela med sig av sina tankar om effektiv portföljhantering och ledarskap i relation till Half Double vid en Thought Leader-session.

Andrew Davis är en välrenommerad professor i innovationsledning. Hans forskning tar sin utgångspunkt i begreppet innovation i komplexa projekt och identifierar metoder för att leverera framgångsrika projekt inom tid, budget och omfattning. År 2018 var Andrew Davis inbjuden som huvudtalare om innovation, flexibilitet och projektlärdomar vid en Half Double-konferens.

Agnar Johansen är professor vid Norwegian University of Science and Technology. Johansen arbetar inom området projektledning där han har en bred erfarenhet som forskare, föreläsare och konsult. Vid en Half Double-konferens 2018 delade Johansen med sig av sin forskning om snabba projekt och kunskap som han fått genom att leda flera utvecklingsprojekt.

Half Double litteratur

The Half Double Methodology Handbook och Half Double Foundation Guide finns tillgängliga i bokhandlar över hela världen.

Läs mer om publikationerna och hur du kan beställa ditt eget exemplar.

Kontakta vårt forskningsteam

Kontaktuppgifter

Per Svejvig

Lektor, Aarhus universitet

psve@mgmt.au.dk