Cookie- och integritetspolicy

En översikt över Half Double Institute Cookie- och integritetspolicy
GDPR, HALF DOUBLE methodology

1. Inledning

Half Double Institute, Strandvejen 54, 2900 Hellerup, Danmark är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Nedan har Half Double Institute tillhandahållit en översikt över de behandlingsaktiviteter där personuppgifter behandlas, inklusive bland annat syftet med dessa och den rättsliga grunden.

Om du har några frågor om denna integritetspolicy ("") eller om du vill utöva dina rättigheter som registrerad enligt kapitel III i dataskyddsförordningen rättigheter enligt kapitel III i den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR") och enligt avsnitt 6 i denna sekretesspolicy, kontakta Half Double Institute via telefon på +45 5138 7422 eller via e-post till info@halfdoubleinstitute.org

2. KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER, SYFTE OCH LAGLIG GRUND


2.1 Besökare på webbplatsen

När du besöker Half Double Institutes webbplats halfdoubleinstitute.org kommer Half Double Institute att behandla personuppgifter om dig, till exempel din IP-adress. Half Double Institutes cookiepolicy, https://halfdoubleinstitute.org/privacy-and-cookie-policy, innehåller ytterligare information om Half Double Institutes användning av cookies och förklarar hur du kan radera eller stänga av dem. Syftet med att använda cookies är att förbättra din användarupplevelse på Half Double Institutes webbplats, att tillhandahålla funktionalitet, att generera statistik, att komma ihåg dina preferenser (t.ex. val av språk) och att anpassa Half Double Institutes annonsering på sociala medier.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i detta avseende är ditt samtycke, som du kommer att ombes lämna när du besöker webbplatsen, jfr artikel. 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen.

.

I vissa fall är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter Half Double Institutes berättigade intressen och att det är Half Double Institutes bedömning att våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter, jfr art. 6.1 f i dataskyddsförordningen. 6(1)(f) i GDPR. De berättigade intressen som eftersträvas är att tillhandahålla dig en webbplats som fungerar optimalt, en bra webbplatsupplevelse och marknadsföringsaktiviteter.

2.2 Sociala medier

Half Double Institute behandlar din IP-adress och den information du har gjort tillgänglig via inställningarna för [Facebook, Instagram och LinkedIn], dina reaktioner på Half Double Institutes inlägg och delning av inlägg samt eventuella kommentarer till Half Double Institutes inlägg. Ändamålet med behandlingen är varumärkesprofilering och marknadsföring av Half Double Institute.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är Half Double Institutes berättigade intressen och att det är Half Double Institutes bedömning att våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter, jfr. art. 6(1)(f) i GDPR. De berättigade intressen som eftersträvas är image branding, marknadsföring och affärsutveckling.


Half Double Institute behandlar ditt namn, kontaktuppgifter, såsom adress och e-postadress, arbetsgivarföretag och din titel om du har angett detta. Half Double Institute kommer att registrera och använda informationen för evenemangsadministrativa ändamål (t.ex. för att bekräfta registrering, förbereda namnskyltar och deltagarintyg och, i förekommande fall, för att vidarebefordra evenemangsmaterial).

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är Half Double Institutes berättigade intressen och att det är Half Double Institutes bedömning att våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter, jfr. art. 6(1)(f) i GDPR. De berättigade intressen som tillgodoses är att administrera event och skicka ut utvärderingsformulär.

2.4 Prenumeration på nyhetsbrev

Om du prenumererar på Half Double Institutes nyhetsbrev kommer Half Double Institute att behandla ditt namn och din e-postadress. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att förse dig med Half Double Institutes nyhetsbrev.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är Half Double Institutes berättigade intressen och att det är Half Double Institutes bedömning att våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter, jfr art. 6(1)(f) i GDPR. De berättigade intressena är Half Double Institutes marknadsföringsaktiviteter, inklusive att förse dig med nyhetsbrev och Half Double Institutes intresse av att rikta det material som Half Double Institute skickar ut.

2.5 Förfrågningar till kundtjänst

Om du skickar en förfrågan som rör Half Double Institutes tjänster till Half Double Institutes kundsupport, kommer Half Double Institute att behandla personuppgifter som ingår i din förfrågan och eventuella andra personuppgifter som är relevanta för förfrågan. De personuppgifter som kommer att behandlas är ditt namn, din e-postadress, de personuppgifter som ingår i din förfrågan etc.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är Half Double Institutes berättigade intressen och att det är Half Double Institutes bedömning att våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter, jfr art. 6(1)(f) i GDPR. De berättigade intressen som eftersträvas är att tillhandahålla kundsupport genom att besvara förfrågningar och affärsutveckling.

2.6 Kontaktperson hos en leverantör eller annan affärspartner

Som kontaktperson hos en leverantör eller annan affärspartner behandlar Half Double Institute dina personuppgifter när du kommunicerar med Half Double Institute, t.ex. via e-post i samband med Half Double Institutes befintliga avtalsrelation med det företag du är anställd hos eller i samband med ingående eller uppsägning av ett avtal. Half Double Institute behandlar vanliga personuppgifter om dig, inklusive ditt namn, e-postadress, telefonnummer, adress, din position inom företaget etc.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att Half Double Institute ska kunna fullgöra Half Double Institutes avtalsförpliktelser gentemot din arbetsgivare. Den lagliga grunden för sådan behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Half Double Institutes berättigade intressen och att Half Double Institute bedömer att våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter, jfr art. 6.1 f i personuppgiftslagen. 6(1)(f) i GDPR. Half Double Institutes berättigade intressen är att fullgöra våra avtalsförpliktelser, upprätthålla och utveckla kundrelationer, fakturera för de tjänster ditt företag tillhandahåller Half Double Institute och/eller vice versa, kommunicera med dig om du har några frågor relaterade till våra tjänster eller vice versa, samt för dokumentation i det fall Half Double Institute skriftligen kommer överens om frågor relaterade till våra tjänster via e-post.

I vissa fall är behandling av personuppgifter nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som Half Double Institute är föremål för, till exempel i förhållande till skyldigheten att bevara bokföringsunderlag enligt den danska bokföringslagen. I sådana fall är den rättsliga grunden för behandlingen Art. 6(1)(c) i GDPR.

3. KOPPLARE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Where relevant, Half Double Institute kan lämna ut eller överföra dina personuppgifter till leverantörer, affärspartners eller andra samarbetspartners för affärsändamål.

Vissa mottagare behandlar personuppgifter på uppdrag av Half Double Institute och får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med dokumenterade instruktioner från Half Double Institute och ytterligare villkor som anges i ett personuppgiftsbiträdesavtal som ingåtts med Half Double Institute. Dessa personuppgiftsbiträden får inte behandla dina personuppgifter för egna ändamål.

4. ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL ETT TREDJE LAND (UTANFÖR EU/EES)

I vissa fall kommer Half Double Institute att överföra dina personuppgifter till tredje land utanför EU/EES, till exempel Storbritannien. Om dina personuppgifter överförs till sådana tredje länder kommer Half Double Institute att säkerställa att sådan överföring sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning så att en adekvat skyddsnivå säkerställs. Om personuppgifterna överförs till mottagare som är etablerade i så kallade "osäkra" tredjeländer som inte är godkända av EU-kommissionen, säkerställer Half Double Institute en adekvat skyddsnivå genom att t.ex. ingå EU-kommissionens standardavtalsklausuler och - vid behov - genom att genomföra ytterligare skyddsåtgärder.

Om i undantagsfall ingen av ovanstående rättsliga grunder är tillämplig, kommer Half Double Institute att inhämta ditt uttryckliga och föregående samtycke till överföringen av dina personuppgifter till det specifika tredjelandet.

5. LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Half Double Institute kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge som det anses nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter.

Kontaktperson

Om du är en kontaktperson för våra leverantörer eller affärspartners, etc., kommer Half Double Institute att lagra personuppgifter om dig tills avtalsförhållandet upphör (om något), så länge Half Double Institute kommunicerar med dig eftersom du är Half Double Institutes kontaktpunkt, eller tills det inte längre är nödvändigt för etablering, utövande eller försvar av ett rättsligt anspråk.

Förfrågningar om kundsupport

.

Förfrågningarna raderas löpande när de har hanterats, såvida det inte anses nödvändigt att lagra dem i dokumentationssyfte, t.ex. på grund av en tvist, inklusive för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk./span>/span>/p>

Bokföringsmaterial

Half Double Institute kommer att lagra dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för bokföringsändamål, såsom personuppgifter relaterade till fakturering. Sådana personuppgifter kommer att lagras under en period av 5 år från slutet av det räkenskapsår som bokföringen avser. Syftet är att uppfylla den rättsliga förpliktelsen enligt den danska bokföringslagen.

Sociala medier

Personuppgifterna raderas när inlägget raderas eller när du väljer att dra tillbaka din reaktion på inlägget (gilla, dela osv.). Din IP-adress som samlas in och behandlas för statistiska ändamål genom användning av cookies kommer att sparas i upp till 14 månader efter det att cookien lagrades på besökarens hårddisk.

Prenumeration på nyhetsbrev

Personuppgifterna raderas när du återkallar ditt samtycke till att få Half Double Institutes nyhetsbrev.

.

6. DINA RÄTTIGHETER

Half Double Institute har vidtagit ett antal åtgärder för att skydda dina personuppgifter och säkerställa dina rättigheter. Som registrerad kan du utöva de rättigheter som anges nedan. Vissa av rättigheterna gäller dock endast under vissa omständigheter.

Den danska datainspektionen har utarbetat riktlinjer om de registrerades rättigheter. Riktlinjerna finns tillgängliga här. Observera dock att riktlinjerna endast finns tillgängliga på danska.

6.1 Rätt till tillgång

Du har rätt att begära tillgång till, inklusive utlämnande av en kopia av de personuppgifter som Half Double Institute behandlar om dig samt rätt att få information om:

  • Syftena med behandlingen; De berörda kategorierna av personuppgifter De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer och i dessa sammanhang de nödvändiga åtgärder som vidtagits före överföringen
  • .
  • Den planerade lagringsperioden eller de kriterier som används för att fastställa den perioden.
  • Rätten att lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten .
  • varifrån dina personuppgifter erhålls om personuppgifterna inte samlas in från dig, och.
  • Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, och åtminstone meningsfull information om den logik som används, samt betydelsen och de förväntade konsekvenserna av sådan behandling för dig.
6.2 Rätt till rättelse.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade samt rätt att begära komplettering av ofullständiga personuppgifter om dig.

.

6.3 Rätt till radering ("rätt att bli bortglömd")

Under vissa omständigheter har du rätt att av Half Double Institute få dina personuppgifter raderade, till exempel om behandlingen baseras på ditt uttryckliga samtycke och du återkallar detta samtycke.

6.4 Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begränsa Half Double Institutes behandling av dina personuppgifter, till exempel om du bestrider personuppgifternas korrekthet.

.

6.5 Rätt till dataportabilitet

Rätt till dataportabilitet När vår behandling av dina personuppgifter sker automatiskt och grundar sig på ditt samtycke eller ett avtal med dig har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, om detta är tekniskt genomförbart.

6.6 Rätt att göra invändningar

Rätt att göra invändningar.

Du har rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter som grundar sig på artikel 6.1 e eller f i den allmänna dataskyddsförordningen. 6(1) i GDPR. Detta gäller när som helst om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring.

6.7 Rätt att inte bli föremål för automatiserat individuellt beslutsfattande

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatisk behandling, inbegripet profilering, som har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

6.8 Rätt att återkalla ett samtycke

Om du har gett oss ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Återkallandet av ditt samtycke påverkar dock inte lagligheten av behandlingen av dina personuppgifter som baseras på samtycket innan det återkallades.

7. FRÅGOR ELLER KLAGOMÅL

Om du har några frågor som rör denna integritetspolicy, om du vill utöva dina rättigheter som nämns ovan, eller om du inte håller med om hur Half Double Institute behandlar dina personuppgifter, kan du kontakta Half Double Institute genom att använda kontaktinformationen som anges i avsnitt 1 i denna integritetspolicy.

Du kan också lämna in ett klagomål till den danska datainspektionen, som är en oberoende offentlig myndighet som bland annat är ansvarig för att övervaka och genomdriva tillämpningen av GDPR. Den danska datainspektionens kontaktuppgifter finns på dess webbplats:
www.datatilsynet.dk.

8. ÄNDRINGAR AV DEN HÄR PRIVATPRISPOLICYN

Denna Integritetspolicy kommer att uppdateras och ändras regelbundet, samt vid behov på grund av ändringar i tillämplig dataskyddslagstiftning och praxis, och Half Double Institute rekommenderar därför att du håller dig uppdaterad om sådana ändringar.

.

Datum för senaste ändring av denna Integritetspolicy:

20 maj 2021