Hvordan Half Double kan sameksistere og samhandle med SCRUM

Half Double-metoden er en "hybrid", noe som betyr at den kombinerer elementer fra tradisjonell prosjektledelse og mer smidige metoder. På den måten utfyller Half Double-metoden eksisterende PM/Agile-standarder, modeller, metoder og rammeverk som i dag brukes av mange prosjektorienterte organisasjoner, og kan brukes sammen med disse. I det følgende får du en innføring i hvordan Half Double kan sameksistere med SCRUM.
Certificate 2

Introduksjon

Formål

Den generelle hensikten med sameksistensbeskrivelsene er å gi informasjon til prosjektsamfunnet om hvordan Half Double Methodology (HDM) kan brukes i kombinasjon med eksisterende standarder, modeller, metoder og rammeverk for prosjektledelse og Agile som i dag brukes av mange prosjektorienterte organisasjoner.

Målgruppe

Denne spesifikke beskrivelsen av sameksistens er rettet mot gruppen av personer og organisasjoner som i dag bruker Scrum-rammeverket, og som nå vurderer eller er fast bestemt på også å ta i bruk, implementere og anvende Half Double Methodology (HDM). Dette dokumentet vil informere om hvordan Scrum med fordel kan brukes i kombinasjon med HDM og vice versa.

. Teknisk kunnskap om prosjekter og prosjektledelse, smidige initiativer og smidig prosjektledelse, HDM 1.0 og The Scrum Guide 2020, versjon 5.0, er en forutsetning for å kunne forstå dette dokumentet. Scrum-referansene er hovedsakelig basert på Ken Schwaber & Jeff Sutherland, som for tiden er tilknyttet Scrum.org.

.

En prosjektstyringsmetodikk og et rammeverk

.

I dette dokumentet ser vi på prosjektledelsesmetodikk (HDM) og et rammeverk for prosjektledelse (Scrum). En metodikk defineres som en organisert samling av prinsipper, metoder, teknikker, praksiser, prosedyrer og regler som brukes av de som arbeider innenfor et fagområde. Enkelt sagt vil en prosjektmetodikk velge og vrake mellom ulike metoder og praksiser for å oppfylle formålet i et gitt prosjekt. Den er basert på noen få prinsipper som er levende i prosjektet.

.

/> Et rammeverk er på den annen side et Et rammeverk er derimot en viktig støttestruktur som andre ting bygges oppå. Enkelt sagt er et rammeverk en grunnleggende konseptuell struktur (i form av ideer) som utøveren kan følge. Derfor er et rammeverk mer fokusert på å følge den konseptuelle strukturen (Scrum) enn på å følge de angitte prinsippene (HDM).

Grafisk illustrasjon av de interaktive "hot spots" mellom Scrum (5.0) og HDM (1.0)

.

Illustrasjonen gir en oversikt over hvordan HD-metodikken og Scrum-rammeverket overlapper og interagerer med hverandre. Konklusjonen er åpenbar: De to konseptene er svært like og ligger tett opp til hverandre på de fleste områder, ettersom de begge bygger på enkelhet og den kollektive intelligensen til menneskene som bruker dem. Flytelementene i begge konseptene er svært like. Hovedforskjellen ligger imidlertid i en bredere prosjektledelses- og prinsippbasert forståelse, bred inkludering av interessenter og fordeling av verdiskapning med interessenter (HDM), i motsetning til en programvareutviklings- og strukturbasert forståelse, økt fokus på selvstyrte team og en snever produktdefinisjon som utelukkende skapes av produkteieren (Scrum). Illustrasjonen er basert på informasjonen i kryssreferanselisten i vedlegg 3.

Hvordan Scrum-rammeverket (5.0) med fordel kan brukes i kombinasjon med Half Double Methodology (HDM 1.0) og omvendt

.

Introduksjon

Scrum og HDM ligner på hverandre fordi de begge bygger på enkelhet og den kollektive intelligensen til de som bruker dem. De er begge utviklet som åpen kildekode-konsepter og kan lastes ned gratis til fordel for praktikere over hele verden. De er inspirert av Lean-tenkning (redusere sløsing) og empiri (kunnskap fra ekspertise), og begge benytter en iterativ, inkrementell tilnærming. Konseptene synliggjør den relative effekten av nåværende ledelse, miljø og arbeidsmetoder, slik at forbedringer kan gjøres - for eksempel vil mangelen på 50 % kjerneteamallokering i HDM gjøre det tydelig at prosjektet ikke går fremover hver uke som det skal. Så på overflaten er de to konseptene svært like, og de kan betraktes som gjensidig utelukkende.

Det er de imidlertid ikke.

Scrum stammer fra programvareutvikling og er basert på en "kontinuerlig forbedringstankegang" for en plattform som består av flere produkter. Scrum-rammeverket er utformet som en struktur for en "gjennomføringsmotor" med egne rolledefinisjoner som skiller seg fra tradisjonelle prosjektledelsesroller (f.eks. Scrum Master). I tillegg fremheves Scrum-teamets selvledelse som sentralt, samtidig som produkteieren er ansvarlig for å definere verdiskapningen. Dette bidrar til å redusere kompleksiteten og kan være nyttig i mange prosjekter.

Scrum-rammeverket er en uforanderlig, enkel struktur som er ment å suppleres med teknikker, metoder og praksiser for å nå målet. Alle Scrum-implementeringer har derfor lagt til praksiser som organisasjonen anser som viktige for å lykkes med Scrum.

HDM stammer fra en bredere prosjektledelsestradisjon og en prinsippbasert tilnærming. Den anerkjenner prosjekter som et "komplekst og unikt prosjekt" der endringsledelse og bred interessenttilfredshet anses som avgjørende for å lykkes. Dette gjør nøkkelinteressentene like viktige som teamet. Nøkkelinteressentene spiller derfor en viktig rolle i å definere effekten og er direkte involvert i mange av prosjektets hendelser.

Å bruke Half Double og Scrum sammen vil kreve oversettelse av terminologi på visse områder, og mens Half Double eksplisitt er åpen for lokal oversettelse, er Scrum-rammeverket bare åpent for utvidelse.

Produktets målsetting og effekt

.

"Interessenttilfredshet er det ultimate suksesskriteriet", er hovedbudskapet i Impact-prinsippet i Half Double og kanskje det viktigste utsagnet i Half Double. Det overordnede målet med Half Double er å skape mer effekt på kortere tid, men samtidig erkjenne at dette er en kompleks prosess som har godt av å være iterativ og inkludere mange interessenter. Derfor omfatter HDM-prosessen en oppdeling av verdiskapningen, der interessentene til syvende og sist definerer hva som skal leveres i slutten av prosessen. Prosjektlederen bør være bestemt på effekten og fleksibel når det gjelder leveransene for å lykkes og skape tilfredshet hos de viktigste interessentene.

I Scrum defineres verdiskapningen av en snever produktdefinisjon som utelukkende skapes av produkteieren. Scrum-team kan for eksempel legge til konseptet Impact Solution Design, som er en prosess med høy grad av involvering på tvers av interessenter, der ønsket effekt blir tydeligere og ideer for å skape tidlig effekt genereres i fellesskap. Denne prosessen og dette verktøyet kan i stor grad forbedre kvaliteten på produktmålet og produktbackloggen i Scrum, spesielt når det gjelder leveranser som skal skape atferdseffekter.

Mens Scrum er sentrert rundt et produkt, definert i Scrum-rammeverket som "A vehicle to deliver value.", er Half Double sentrert rundt selve verdien - definert som Impact. Half Double kan dermed legge til rette for mer bevisste diskusjoner om hvordan produktmålet bør defineres og endres over tid. Videre kan pulssjekken i HDM være et verdifullt innspill til Scrum Sprint Review for å få innsikt i nøkkelinteressentenes nåværende holdning og tilfredshet.
HDM kan på den annen side være inspirert av koblingen mellom Product Backlog og Sprint Backlog for å konvertere Impact Solution Design-kjerneideer til konkrete leveranser med tilhørende Definitions of Done.

Avtrykk og flyt

Scrum-rammeverket og Half Double har en betydelig overlapping i tilnærmingen til å skape flyt med sprint og visuell planlegging. En organisasjon som bestemmer seg for å supplere en fungerende Scrum-implementering med Half Double, vil ikke oppleve noen nevneverdig forskjell i evnen til å skape flyt i leveransen av arbeidsoppgaver.

Det finnes små forskjeller, for eksempel tar ikke Scrum-rammeverket eksplisitt for seg allokeringen (50 % av tiden) eller plasseringen av en "utvikler" (en teamrolle i Scrum), mens Half Double tar for seg behovet for høy allokering og samlokalisering av teammedlemmer for å skape ukentlig fremdrift i prosjektet.
Scrum Sprint Retrospective kan være en inspirasjon for HDM Pulse Check Feedback-økten. De fire Sprint-hendelsene (sprintplanlegging, daglig scrum, sprintgjennomgang og sprintretrospektiv) kan også defineres og gjennomføres på en bedre måte, noe som bidrar til å optimalisere prosjektflyten.

Scrum-team og lederskap

Både Scrum og Half Double tar eksplisitt for seg ledelsesdimensjonene med et klart skille mellom eier- og lederrollen. Scrum-guiden og Half Double-håndboken forklarer med ulik terminologi hvordan disse to rollene samhandler og samarbeider for å skape størst mulig verdi på kortest mulig tid. Felles for begge rammeverkene er imidlertid at personene i de to rollene må være reflekterte og tilpasningsdyktige
. Prosjekteieren (HDM) og produkteieren (Scrum) leder arbeidet med å skape effekt, og begge eier effekten (HDM) og produktet (Scrum). De er begge ansvarlige for å maksimere verdien av prosjektet/produktet, og eieren er én person, ikke en komité.

Prosjektlederen (HDM) og Scrum Master (Scrum) er begge ansett som menneskeledere og anerkjenner at fremgang skapes gjennom mennesker og deres oppfinnsomhet, kreativitet og motivasjon. Prosjektledelse i HDM blir imidlertid sett på som et bredt ansvar for interessentene.

P>

I HDM fremheves imidlertid forholdet mellom prosjekteieren og den samarbeidende prosjektlederen som den sterkeste relasjonen og beskrives som en "dynamisk duo". I Scrum fremheves forholdet mellom Scrum Master og utviklerne som den sterkeste relasjonen, noe som illustrerer forskjellen i tilnærming - bred interessentledelse på ledelsesnivå (HDM) versus produktskaping på teamnivå (Scrum). Begge konseptene kan dra nytte av inspirasjon og tilføyelser på det overordnede påvirkningsnivået og på produktutviklingsnivået.

Sammenfatning

Scrum og Half Double er gode supplementer, der hovedforskjellen er språkbruken rundt effektskaping og bred involvering av interessenter.

Scrum Scrum har et sterkt språk rundt produkter, som i vanlig bruk har blitt supplert med terminologi som User-stories, Epics, story-points osv. Scrum-rammeverket og vanlige Scrum-relaterte praksiser kan derfor tilføre en viss stringens til Half Double når det brukes på produktutvikling.

Half Double har en prosjekt- og effektfokusert terminologi som bygger på prosjektledelsesterminologi og inkorporerer atferdsendring som en forutsetning for gevinstrealisering. Å supplere Scrum med Half Double kan derfor tilføre verdi i en organisasjon som er vant til prosjektterminologi og krever at arbeidet budsjetteres som prosjekter, samt utvide teamets arbeidsområde til å omfatte endringsledelse.

Det viktigste valget mellom de to konseptene kan avhenge av prosjekttypen. En hovedretningslinje er at Scrum er best egnet for programvareprosjekter, mens Half Double er best egnet for strategigjennomføring og interne endringsprosjekter.

Last ned hele dokumentet "Sameksistens mellom Half Double og Scrum" nedenfor.

Grafisk illustrasjon av de interaktive "hot spots" mellom Scrum (5.0) og HDM (1.0).

Scrum framework